Gott betyg för bemötande i psykiatrin

Patienterna är allt nöjdare med vården. Det visar årets nationella patientenkät. 

Bemötandet och förtroendet för vården på akutsjukhus och i annan specialistvård är något av det som får det högsta betyget av patienterna i Stockholms län. 

Få svarar men de tycker att vi blivit bättre

Svarsfrekvensen inom psykiatrin är relativt låg, cirka 35 %  av de patienter som har fått enkäten hemskickad med posten har svarat på den. Det innebär att drygt 5 000 patienter har gett sitt omdöme om vuxenpsykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). 

Glädjande nog är svaren på alla frågor som rör öppenvården mer positiva i år än de var 2012. Frågorna som handlar om bemötande och förtroende för vården får flest positiva omdömen. Generellt uppfattar patienter i Sverige att den psykiatriska vården har sämre kvalitet än övrig vård. 

Siffror 2014

5 237 patienter inom psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde svarade på årets enkät, vilket är ungefär lika många som för två år sedan. 

  • 85 %  tycker att tillgängligheten inom psykiatrin är god, mycket god eller utmärkt 
  • 70 %  har ingen kritik alls vad gäller det bemötande de får hos oss
  • 85 %  får träffa samma behandlare när de kommer på sina återbesök 

Vi behöver bli bättre på är att göra patienter och deras närstående delaktiga i vården: 

  • 51 %  känner sig så delaktiga i sin vård som de önskade 
  • 42 %  tycker att deras närstående är delaktiga så mycket som de önskade 

Vi behöver också bli bättre på att kommunicera med patienterna: 

  • 62 %  av patienterna har fått information om vilka olika sorters behandling vi erbjuder 
  • 54 %  vet var de ska vända sig med frågor efter sitt besök 
  • 23 %  vet var de ska vända sig med eventuella synpunkter 

Publicerad 2014-10-24

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om årets patientenkät i stort i den här artikeln på Stockholms läns landstings webbplats: