Patientforum

Patientforum är en mötesform som erbjuds inom flera av våra psykiatriska verksamheter. Där kan du som patient ta upp idéer, förslag och synpunkter när det gäller vistelsen på avdelningen. Frågor om din egen vård tar du upp med din behandlare.

Regler för patientforum

Syftet med patientforum är att fånga upp patientens perspektiv. Mötet hålls en gång i veckan. Det är 30 minuter långt och leds av en mötesledare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. En person i chefsposition deltar. Ingen övrig personal är med på mötet.

Alla patienter som vill får delta. Det är också okej att komma och gå under mötets gång.

Innan mötet avslutas går man igenom minnesanteckningarna tillsammans, ifall något behöver ändras eller förtydligas. Därefter placeras de på ett ställe på avdelningen så att patienter och personal kan ta del av dem. Inga namn på patienter nämns i minnesanteckningarna. 

Form för patientforum

  1. Mötesledaren inleder genom att presentera sig och kort dra forumets regler
  2. Chefen presenterar sig och skriver minnesanteckningar under mötet
  3. Minnesanteckningar från förra gången gås igenom
  4. Mötesledaren öppnar upp för synpunkter, fördelar ordet och håller mötesordning
  5. Mötesledaren bjuder in chefen att svara på frågor
  6. Forumet avslutas med att läsa igenom dagens anteckningar

Sammanställning och utvärdering

Varje termin går psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde igenom och sammanställer det som tagits upp i alla verksamheters patientforum. Sammanställningen rapporteras till verksamhetens ledningsgrupp, och kan även presenteras i brukarråd och på avdelningens arbetsplatsmöte eller avdelningsmöte. Brukarråd är ett forum för diskussion mellan utsedda medarbetare och representanter från patient- och närståendeföreningar.

Resultat och beslut återkopplas kontinuerligt till patienterna på patientforum.

Utöver patientforum ska det på varje avdelning finnas förslagslådor där du som patient kan lämna in idéer och synpunkter skriftligt. 

Kontakt

Klas Sundström, samverkan patient och närstående.
Telefon: 08-123 410 33  
E-post: klas.sundstrom@sll.se

Du kan också prata med enhetschefen på din avdelning.